Algemene voorwaarden

Rechten & Plichten

 • Stef’s Petcare behandelt elk huisdier op een zorgzame, diervriendelijke manier.

 • Stef’s Petcare wordt niet beschouwd als eigenaar/bezitter van de huisdieren.

 • Stef’s Petcare houdt de eigenaar of opdrachtgever op de hoogte van de gezondheid en eventueel afwijkend gedrag van de huisdieren, zowel telefonisch als via berichtgeving.

 • Bij ondertekening van de Infofiche en het sleutelcontract is Stef’s Petcare verantwoordelijk voor de verzorging en uitlaatservice van de dieren op de afgesproken data, tijdens de afwezigheid van de eigenaar/opdrachtgever.

 • Stef’s Petcare behoudt zich het recht voor om de uitlaatservice te annuleren in geval van slechte weersomstandigheden.

 • In geval van sleuteloverdracht voor het uitvoeren van de oppasopdracht, dient Stef’s Petcare de sleutel veilig te bewaren, niet te dupliceren of te labelen, en deze alleen te gebruiken op de overeengekomen data van de opdracht. Na afloop van de opdracht moet de sleutel terug aan de opdrachtgever worden overhandigd. In geval van diefstal van de sleutel zal Stef’s Petcare de opdrachtgever zo snel mogelijk informeren, zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, evenals voor eventuele daaropvolgende schade. Bij verlies van de sleutel neemt Stef’s Petcare de kosten voor duplicatie van de sleutel voor zijn rekening.

 • Stef’s Petcare dient zijn eigen vakanties vooraf aan de klanten mede te delen.

 • Stef’s Petcare behoudt zich te allen tijde het recht voor om het contract of de overeenkomst op te zeggen.

Verzorging & Diensten

 • Stef’s Petcare verzorgt de dieren volgens de wensen van de klant, zoals aangegeven in de infofiches van Stef’s Petcare, die beschikbaar zijn op de website.

 • Bij vermoeden van ziekte neemt Stef’s Petcare contact op met de dierenarts die door de eigenaar is aangegeven via de infofiche. Eventuele kosten zullen worden doorberekend aan de eigenaar van het huisdier. In levensbedreigende situaties zal eerst de dierenarts worden gecontacteerd, waarna de opdrachtgever of eigenaar van het zieke huisdier zal worden ingelicht.

 • De prijs van huisbezoeken omvat: het eerste kennismakingsgesprek, het verzenden van foto’s en updates, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van eventuele hokken/kattenbakken, het toedienen van medicatie, het opruimen van ongelukjes, het verzorgen van planten, het openen en sluiten van gordijnen, het leegmaken van de brievenbus en het klaarzetten van vuilnis.

Verplichtingen van de eigenaar of opdrachtgever

 • Indien een huisdier ziek of loops is, dient de eigenaar dit te melden vóór het uitvoeren van de oppasopdracht.

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de dieren gechipt zijn, alle verplichte inentingen hebben gehad en behandeld zijn tegen vlooien, wormen en teken.

 • Op de infofiche moet de eigenaar een noodcontactpersoon aanwijzen.

 • De eigenaar zorgt ervoor dat Stef’s Petcare toegang heeft tot een sleutel. Dit kan tijdens het kennismakingsgesprek of voor vertrek, minstens 2 dagen vóór het begin van de oppasperiode. Als de sleutel in de brievenbus van Stef’s Petcare wordt gedeponeerd, mag hier geen thuisadres op vermeld worden, maar wel een label of naam.

 • De opdrachtgever of eigenaar zorgt ervoor dat alle benodigde middelen aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren. Als deze middelen niet aanwezig zijn, zal Stef’s Petcare deze aanschaffen zonder overleg, waarbij de kosten voor rekening van de eigenaar zijn.

 • De opdrachtgever zal het contract volledig en naar waarheid ondertekenen en de infofiches invullen. Als er onvolledige of onjuiste informatie wordt verstrekt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

 • In geval van hoogdringendheid en als de opdrachtgever niet bereikbaar is, machtigt de opdrachtgever Stef’s Petcare om, indien nodig, op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts te raadplegen voor dringende medische verzorging van het dier.

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de dieren aanwezig zijn op het afgesproken adres. Als de dieren afwezig zijn, worden toch de kosten van de geplande wandeling/huisbezoek in rekening gebracht.

 • Als er tijdens de oppasopdracht derden aanwezig zullen zijn op het aangewezen oppasadres, dient de opdrachtgever/eigenaar zowel deze personen als Stef’s Petcare op de hoogte te stellen.

Tarieven

 • Tarieven zijn te vinden op de website en worden altijd besproken tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

 • Het totale bedrag moet binnen 14 dagen na de oppasopdracht worden overgemaakt naar het desbetreffende rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

 • De opdrachtgever betaalt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer, te berekenen vanaf het thuisadres van Stef’s Petcare (heen en terug).

Aansprakelijkheid

 • Stef’s Petcare is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal, brand of andere schade aan de woning tijdens de afwezigheid van de eigenaar, met uitzondering van schade die direct is veroorzaakt door Stef’s Petcare zelf.

 • Eventuele kosten als gevolg van ziekte, verwondingen of overlijden van het huisdier zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 • De eigenaar is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn huisdieren.

 • Stef’s Petcare is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of overlijden van het huisdier.

 • Stef’s Petcare is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens de afwezigheid van de eigenaar.

Betaling en boeking

 • Betaling kan contant of via overschrijving met vermelding van het factuurnummer.

 • Een boeking dient 2 weken tot een maand van tevoren te worden gemaakt, behalve in noodgevallen zoals ziekenhuisopname of overlijden.

 • De klant dient binnen 7 dagen na de aanvraag het voorschot over te maken. Het voorschot bedraagt 50% van het totale verschuldigde bedrag voor de geboekte diensten. Pas na ontvangst van het voorschot is de reservering definitief. Als het voorschot niet tijdig wordt betaald, wordt de reservering geannuleerd.

 • Het resterende bedrag (de overige 50%) zal worden gefactureerd na voltooiing van de diensten.

 • In geval van lastminute boekingen (minder dan 7 dagen voor de startdatum), dient het volledige bedrag te worden betaald.

 • De klant verplicht zich om de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Annulering

In geval van annulering door de klant geldt de volgende regeling:

 • Bij annulering 1 maand vóór de ingangsdatum van de boeking vervalt het voorschot.

 • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken vóór de ingangsdatum van de diensten moet 50% van de totale prijs worden betaald.

 • Bij annulering binnen 2 weken vóór de ingangsdatum van de boeking moet 100% van de totale prijs worden betaald.

 • Annuleringen moeten altijd schriftelijk (per e-mail of sms) aan Stef’s Petcare worden gemeld.