Algemene Voorwaarden Stef's Petcare 

Rechten & Plichten

- Stef's Petcare gaat op een zorgzame, diervriendelijke manier om met eender welk huisdier.

- Stef's Petcare wordt niet aangemerkt als eigenaar/ bezitter van de huisdieren. 

- Stef's Petcare houdt de eigenaar of opdrachtgever op de hoogte van gezondheid en afwijkend gedrag van de huisdieren, dit telefonisch of via bericht. 

- Stef's Petcare is bij ondertekening van Infofiche en sleutelcontract verantwoordelijk om de dieren te verzorgen en uit te laten op de afgesproken data en tijdens afwezigheid van de eigenaar/ opdrachtgever. 

- Stef's Petcare mag in geval van slechte weersomstandigheden de uitlaatservice annuleren.

- Indien er een sleuteloverdracht volgt voor het uitvoeren van de oppasopdracht dient Stef's Petcare de sleutel veilig in bewaring te houden, niet te dupliceren of labelen en enkel te gebruiken op de overeengekomen data van de opdracht. Na opdracht moet de sleutel terug aan de opdrachtgever overhandigd worden. Bij diefstal van de sleutel zal Stef's Petcare de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, alsook niet voor de navolgende eventuele schade ervan. Bij verlies van sleutel neemt Stef's Petcare de kosten voor duplicatie van sleutel voor zijn rekening. 

-Stef's Petcare dient de eigen vakanties vooraf mee te delen aan de klanten.

- Stef's Petcare heeft ten alle tijde recht tot opzegging van het contract of overeenkomst. 

 

Verzorging & Diensten :

- Stef's Petcare verzorgt de dieren naar de wensen van de klant, aangegeven via de infofiches van Stef's Petcare die te vinden zijn op de website. 

- Stef's Petcare zal bij vermoeden van ziekte contact opnemen met de dierenarts die door de eigenaars is opgegeven via de infofiche. Eventuele kosten zullen bij de eigenaar van het huisdier in rekening genomen worden. In een levensbedreigende situatie zal er eerst naar de dierenarts gegaan worden, en later wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever of eigenaar van het zieke huisdier. 

- Inbegrepen in de prijs van huisbezoeken is : eerste kennismakingsgesprek, foto's en updates verzenden, verzorgen van de dieren, schoonmaken van eventueel hok/kattenbak, toedienen van medicatie, opruimen van ongelukjes, planten verzorgen, gordijnen op en afdoen, brievenbus leegmaken en vuilnis klaarzetten. 

 

Verplichtingen eigenaar of opdrachtgever : 

- Indien een huisdier ziek of loops is dient de eigenaar dit te melden voor het uitvoeren van de oppasopdracht. 

- De opdrachtgever zorgt ervoor dat de dieren gechipt zijn , alle verplichte inentingen hebben gehad en behandeld zijn tegen vlooien, wormen en teken. 

- De eigenaar dient op de infofiche een noodcontactpersoon aan te wijzen. 

- De eigenaar dient te zorgen dat Stef's Petcare toegang heeft tot een sleutel , dit kan tijdens het kennismakingsgesprek of eventueel voor vertrek. Minstens 2 dagen voor de oppasperiode ingaat. Indien sleutel in de brievenbus wordt gedropt van Stef's Petcare mag hier geen thuisadres op vermeld staan maar wel een eventueel label of naam.

De opdrachtgever of eigenaar dient ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren. Indien deze niet aanwezig zijn zal Stef's Petcare deze aanschaffen zonder overleg waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. 

Voorbeelden noodzakelijke middelen: voeding, voedingssupplementen, medicatie , bodembedekking, kattenbakkorrels, hooi, schoonmaakmidddelen alsook het paspoort, gegevens van dierenarts en contactpersoon , te vinden op de infofiche ingevuld door de opdrachtgever. 

- De opdrachtgever zal het contract volledig en waarheidsgetrouw ondertekenen en de infofiches invullen. Bij vermelden van onvolledige of foutieve informatie , is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. 

- De opdrachtgever machtigt Stef's Petcare om- in enkel geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever niet bereikbaar - in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte , letsel.. op kosten van de opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke dierenarts te consulteren die alle nodige medische handelingen mag verrichten.

- De opdrachtgever zorgt ervoor dat de dieren aanwezig zijn op het afgesproken adres. Indien de dieren afwezig zijn worden de kosten van de geplande wandeling / huisbezoek toch in rekening gebracht. 

- Indien er tijdens de oppasopdracht derden aanwezig zullen zijn op het aangewezen oppasadres  dient de opdrachtgever/ eigenaar zowel deze personen als Stef's Petcare op de hoogte te brengen. 

Tarieven : 

- Tarieven zijn te vinden op de website en worden altijd besproken tijdens het eerste kennismakingsgesprek. 

_ Het totale bedrag moet binnen de 14 dagen na oppasopdracht op de desbetreffende rekeningnummer( te vinden op de factuur) gestort zijn. 

- De opdrachtgever betaald een kilometervergoeding van €0.30/ kilometer te beginnen vanaf mijn thuisadres( heen en terug). 

Aansprakelijkheid 

- Stef's Petcare is niet aansprakelijk voor schade aan huisdieren zonder enige opzet aangebracht door Stef's Petcare. 

- Stef's Petcare is in bezit van een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval de huisdieren van de opdrachtgever schade zouden aanrichten aan derden terwijl die onder toezicht is van Stef's Petcare 

- Stef's Petcare is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal , brand of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering door Stef's Petcare zelf direct aangebrachte schade. 

- Eventuele kosten door ziekte, verwondingen of overlijden van het huisdier zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever. 

- De eigenaar is ten alle tijde zelf aansprakelijk voor zijn huisdieren. 

- Stef's Petcare is niet aansprakelijk voor ziekte, ongeval of overlijden van het huisdier. 

- Stef's Petcare is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid. 

Betaling en boeking: 

- Betaling kan contant of via overschrijving met vermelding van de factuurnummer. 

- Een boeking dient 2weken tot een maand op voorhand te gebeuren ( behalve in nood zoals ziekenhuisopname, sterfgeval) 

- De klant dient het voorschot binnen de 7 dagen na aanvraag over te schrijven. Het voorschot bedraagt  50 % van het totaal verschuldigde bedrag voor de geboekte diensten. Pas na ontvangst van het voorschot is de reservatie definitief ingeboekt. Indien het voorschot niet tijdig wordt overgeschreven wordt de reservering nietig verklaard. 

- Het resterende eindbedrag ( overige 50% ) zal gefactureerd worden na datum van prestatie. 

- In geval van lastminute boekingen ( minder dan 7 dagen voor begindatum) dient het volledige bedrag overgeschreven te worden. 

- De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 

 

Annulering : 

In geval de klant de gereserveerde diensten annuleert geldt volgende regelgeving:

- Bij annulering 1 maand voor het ingaan van de boeking vervalt de aanbetaling. 

- Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor het ingaan van de diensten dient 50% van de totaalprijs vereffend te worden. 

- Bij annulering binnen 2 weken voor het ingaan van de boeking dient 100% van de totaalprijs vereffend te worden. 

- Annuleringen moeten altijd schriftelijk ( email of sms ) aan Stef's Petcare vermeld worden.